English   |   ورود
..... .... .. . .

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجیآخرینِ سیاهۀ نشریات نامعتبر (Black list Journals) و جعلی (Fake & hijacked journals)، همواره از طریق وبگاه «دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به آدرس http://rppc.msrt.ir منتشر می شود و در دسترس دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می گیرد. در خصوص این سیاهه ها، توجه به نکته های زیرضروری است:1- با توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر و جعلی، این دو گروه نشریات از یکدیگر تفکیک شده و در جدول های جداگانه ای قرار داده می شوند.2- نکتۀ قابل توجه دیگر، ضرورت توجه به آخرین سیاهۀ منتشر شدۀ این دفتر و لزوم ملاک قرار دادن آن برای شناسایی نشریات نامعتبر است. بنابراین، با انتشار هر سیاهۀ جدید بر روی وب سایت این دفتر، سیاهه های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به طور کامل جایگزین آن شده و ملاک قرار می گیرد. به این ترتیب، اعتبار نشریات باید با توجه به عناوین و تاریخ های درج شده در آخرین سیاهه ،مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند و از ملاک قرار دادن سیاهه های قدیمی خودداری شود.3- با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، زمان ورود این نشریات به سیاهه مطرح نبوده و از این رو، در مقابل نشریات جعلی هیچ تاریخی که نشان دهندۀ زمان ورود این نشریات به سیاهه باشد درج نشده است. لذا ضروری است تمامی مقالات منتشر شده در این نوع نشریات، نامعتبر محسوب شوند. با وجود این، در خصوص سیاهۀ نشریات جعلی نیز باید تأکید شود که همواره آخرین سیاهۀ منتشر شده بر روی وب سایت «دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی» ملاک عمل خواهد بود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهه های قبلی محسوب می شود.نقل از دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوممديريت پژوهش و ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی صدرالمتالهين (صدرا) 


۱۳۹۴/۰۸/۰۲    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران