English   |   ورود
..... .... .. . .

توجه مهم برای اخذ تاییدیه استاد راهنما قبل از انتخاب واحدبا توجه به اینکه دروس سمینار و پایان نامه کارشناسی ارشد با نام اساتید راهنما ارائه می گردند، دانشجویان لازم است قبل از اقدام به انتخاب واحد، با استاد راهنما توافق نموده و فرم 1 مربوط به «انتخاب استاد راهنما و موضوع سمینار» را به امضای ایشان رسانده و به آموزش تحویل دهند. آنگاه ظرفیت استاد راهنمای مربوطه برای دانشجو تعریف گرديده و دانشجو می تواند درس سمینار را اخذ نماید. دانشجو باید حداکثر تا یک هفته قبل از انتخاب واحد، فرم 1 را کامل نموده و به آموزش تحويل نمايد.مديريت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت


۱۳۹۵/۰۸/۱۵    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران