English   |   ورود
..... .... .. . .

دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابیدفتر برنامه ریزی در راستای چشم اندازها و ماموریت های موسسه و تحقق آن ها و همچنین رشد و توسعه موسسه برنامه ریزی نموده و برنامه ها را جهت بررسی و تدوین به هیأت موسس و هیأت امناء تقدیم می نماید.


۱۴۰۰/۰۲/۱۹    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران