English   |   ورود
.. . .


آیین نامه ها و بخشنامه ها


اعتبار مدرک دانشگا ه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی


۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی معادلسازی و پذیرش واحدهای درسی - مصوب جلسه مورخ 94/7/22 شورای آموزشی


۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ادامه مطلب

آئین نامه آموزشی دوره کاردانی - کارشناسی ( پیوسته - ناپیوسته )


۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ادامه مطلب

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد


۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ادامه مطلب

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران